Missie

In Zuid-Limburg werken mensen met autisme, naasten van mensen met autisme en professionals samen om:

  1. Bekendheid over en inzicht in autisme te vergroten
  2. De participatie van mensen met autisme te verbeteren
  3. Werken aan een effectieve en autismevriendelijke krachtenbundeling/samenwerking in de regio en in gemeenten

Visie

Het autismenetwerk is er voor mensen met autisme, hun naasten en professionals.
Het delen van expertise (kennis, deskundigheid en ervaring) over autisme is nodig om te komen tot een duurzame verbinding van partijen uit onderwijs, arbeid en het hele sociale domein in de regio Zuid-Limburg. Een integrale en levensbrede aanpak is van belang om het zorg- en onderwijsaanbod zo doelmatig mogelijk op de behoeften van mensen met autisme en hun naasten af te stemmen, participatie te bevorderen en bij te dragen aan een inclusievere maatschappij.

Doelstelling

  • Vorm geven van een toekomstbestendige netwerkstructuur in Zuid-Limburg
  • Zorgdragen voor kennisdeling over autisme: toegankelijk maken van beschikbare informatie over mogelijkheden en expertise in de regio
  • Kennisdeling door en scholing van professionals
  • Realiseren van passend aanbod op de vraag, niet loslaten maar samen zoeken naar een oplossing uitgaande van een integrale benadering (aansluiten bij casuïstiektafels)
  • Bevorderen van de inzet van ervaringsdeskundigen
  • Signalering en maatschappelijke agendering: werken in gezamenlijkheid aan oplossing van knelpunten
  • Vanuit een centraal punt in de regio willen we bovenstaande punten uitdragen en uitvoeren.